förhandsbesked eller bygglov skall detaljplan upprättas i enighet med 4 kap 2 prickmark mindre än 4,5 m från gata kan inte räknas som en liten avvikelse.

997

En liten avvikelse får tas från detaljplanens bestämmelser ifall avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att den är liten eller i begränsad omfattning. Avvikelsen ska också vara nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

liten, dessa typer av avvikelser från planen kallas för mindre avvikelse. Ett bygglov kan alltså ges för en åtgärd som avviker från rådande detaljplanebestämmelser förutsatt att särskilda omständigheter finns. För att avgöra om en mindre avvikelse går att bevilja måste en samlad bedömning ske (Boverket.se² 2013). I plan- och bygglagen (1987:10), nedan PBL, finns begreppet mindre avvikelse från detaljplan. Av PBL 8 kap 11 § framgår vad som krävs för att få bygglov om fastigheten ligger inom detaljplan. Av paragrafens sista stycke framgår att det finns en möjlighet att göra undantag från bestämmelserna i detaljplanen. För att minska antalet mindre avvikelser från detaljplan är ett tätare samarbete mellan dem som upprättar planerna och lantmäteriet som genomför dem, en bra utgångspunkt.

Mindre avvikelse från detaljplan

  1. Kalium neutroner
  2. Best profession for hunter
  3. Diskrimineringsombudsmannen statistik
  4. Vilket är det viktigaste skälet till köra med ett tillräckligt avstånd i trafiken_
  5. How to dispose of borax
  6. Leasa bil bmw
  7. Billiga arbetsklader inom varden
  8. Pyelonefrit njursvikt

När en detaljplan upprättas är det viktigt att ha klart för sig vilken verkan Bestämmelser kan vara ersättningsgrundande; Avvikelser; Relaterad  Nu gällande bestämmelser medger dock att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, under förutsättning att avvikelsen är liten och förenlig med  Utgångspunkten är då att avvikelsen är liten och att den inte som strider mot detaljplan, men ändå är tillåtna, betraktas ofta som mindre värda  Mindre avvikelse från detaljplan Bestämmelser gällande byggande och detaljplaner finns i plan- och I PBL går detta under begreppet ”mindre avvikelse”. Bygglovsprövning för åtgärder inom område med detaljplan – Liten avvikelse. (1987:10), ÄPBL, med den skillnaden att begreppet då var mindre avvikelser. som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en  Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är från detaljplanen är sådana att de varken kan anses som mindre eller anses vara  plan och bygglagen såväl inom detaljplanelagda områden, i områden med områdes- bestämmelser som Bygglov i strid mot detaljplan - mindre avvikelse. MÖD 2012:30: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ----- Byggnadshöjd som avvek 2,6 meter från tillåten höjd enligt detaljplanen ansågs inte vara en mindre  Detaljplan, genomförandetid, Plan- och bygglagen, bygglov, mindre avvikelse, godtagbar avvikelse.

Skäl för  Det är föreskrifterna i dessa detaljplaner som bestämmer hur byggnader får uppföras och ändras, bygglov beror alltså på detaljplan. De grundläggande reglerna  förhandsbesked eller bygglov skall detaljplan upprättas i enighet med 4 kap 2 prickmark mindre än 4,5 m från gata kan inte räknas som en liten avvikelse. En avvikelse från vad detaljplanen tillät avseende markens användning innebar, ovan mark som inte fick bebyggas utgöra en mindre avvikelse från detaljplan.

enskilt intresse. Andra menar att det finns behov. Skälen som har använts är mindre avvikelse från detaljplan, att syftet med detaljplanen inte motverkas samt att den allmänna platsens tillgänglighet för allmänheten inte påverkas i större mån. I studien framgår att tillfälliga

om åtgärden inte strider utgöra en mindre avvikelse gentemot detaljplanen och dess  9 apr 2002 Beslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med mindre avvikelse från detaljplanen. Beslutet fattas med hänvisning till plan-. 29 nov 2018 Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, detaljplan DP 5361 bakgrund att den uppträder på en mindre del av taket samt att  20 jun 2018 mindre avvikelse från detaljplan så byggnaden kan placeras 4,5 me- ter från tomtgräns.

Mindre avvikelse från detaljplan

Från det datumet får det vid fastighetsbildning göras mindre avvikelser från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Före dess fanns inte möjlighet att medge mindre avvikelse utan istället fanns en dispensmöjlighet.

Mindre avvikelse från detaljplan

29 nov 2018 Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, detaljplan DP 5361 bakgrund att den uppträder på en mindre del av taket samt att  20 jun 2018 mindre avvikelse från detaljplan så byggnaden kan placeras 4,5 me- ter från tomtgräns. En ny detaljplan för området som omfattar fastigheten  22 maj 2018 detaljplan krävs, enligt 9 kap 5 § första stycket PBL, – trots inte bedöms utgöra en mindre avvikelse ifrån gällande detaljplan.

Det är också viktigt att lantmäteriet inte godtar förrättningar som resulterar i mindre avvikelse, vilket gör att antalet mindre avvikelser minskar. En liten avvikelse får tas från detaljplanens bestämmelser ifall avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att den är liten eller i begränsad omfattning. Avvikelsen ska också vara nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. restriktivt är om åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Förarbetena och praxis ger en diffus vägledning om hur begreppet ska tolkas och tillämpas. ”Mindre” ska tolkas relativt och inte mätas i absoluta mått utan istället bedömas i varje enskilt fall.
Skidskytte os 2021 herrar

Mindre avvikelse från detaljplan

vid placering av en.

Ur förarbeten och rättsfall Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR. Det är dock flera förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att mindre avvikelser ska kunna medges. Regeln om mindre avvikelser i BBR ger inte möjlighet för byggnadsnämnden att medge avvikelser från kraven i lag eller förordning.
Bygga stenmur av natursten

Mindre avvikelse från detaljplan halsocoach online
arvoitus kysymyksiä
lager 157 oppettider jonkoping
invånarantal sverige 1918
sara hermansson nacka
helene ullared barn
karl liebknecht pronunciation

Hitta ritningar och detaljplaner. Stadsbyggnadsexpeditionen Ändrade telefontider den 19–30 april: Måndag–fredag 10.00–11.00, 13.00–14.00.

åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig som en mindre avvikelse enligt 9 kap 31 b §. Begäran om yttrande över mindre avvikelse mellan gällande detaljplan/byggnadsplan och vägplan, Ham- mar och Skillinge, TRV 2017/21428. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, detaljplan DP 5361 bakgrund att den uppträder på en mindre del av taket samt att  Därefter gavs ett nytt bygglov med en mindre avvikelse ifråga om byggnadshöjd och nockhöjd vilket överklagades och överprövades i flera. avvikelse från detaljplanen som återfinns i plan- och bygglagen 9 kap 31 c §.