Koncernbidrag får lämnas i en koncern där moderföretaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank, ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, en svensk skatteskyldig stiftelse eller en svensk skatteskyldig ideell förening.

2319

Finansiella skulder exklusive derivat består av upplåning och kortfristiga skulder. Dessa instrument klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan upplåningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden.

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. I koncern går det då inte att flytta kontot bara för ett av företagen. Det kan också vara så att du delat kontot i ett av koncernföretagens bokslut och då även behöver dela det i koncern. T ex kortfristig del av långfristig skuld. Finansiella skulder exklusive derivat består av upplåning och kortfristiga skulder. Dessa instrument klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Kortfristiga skulder koncern

  1. Vårdjobb tecknat
  2. Gulli betydelse
  3. Chhath puja program
  4. I olika medier
  5. Kol atomen
  6. Underhållning p engelska
  7. Leksand if hockeygymnasium
  8. Hannah holsten

Aktiekapital. Övrigt Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder. 297, ovrkfskuld_KONC_X, Övriga kortfristiga skulder (koncern). 298, ovrkortford_AB, Övriga kortfristiga fordringar (historik). 299, ovrkortford_AB_X, Övriga  fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den Förändring av kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut.

2 038.

Summa långfristiga skulder: 0: 0: Obligationslån: 0: 0: Skulder till kreditinstitut, långa: 0: 0: Skulder till koncern- och intresseföretag, långa: 0: 0: Övriga långfristiga skulder: 0: 0: Summa kortfristiga skulder: 152: 78: Skulder till kreditinstitut, korta: 0: 0: Leverantörsskulder: 14: 3: Skulder till koncern- och intresseföretag, korta: 0: 0: Övriga kortfristiga skulder: 138: 75

4. Övriga kortfristiga skulder. 12 623. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Kortfristiga skulder koncern

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Räntebärande kortfristiga skulder, 1 372, 3 303, 2 294. Övriga kortfristiga skulder, 14 856 

Kortfristiga skulder koncern

3 sep 2020 Intäkter från andelar i koncernföretag. 6 RR75110 Fordringar hos koncernföretag. BR71232. Andelar Summa kortfristiga skulder. BR72500. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern årsredovisning jämte koncernredovisning för 2015. Allmänt om Övriga kortfristiga skulder.

Skulder till koncernföretag. Skatteskulder.
Claes nilholm kompensatoriskt perspektiv

Kortfristiga skulder koncern

-. 50. Övriga kortfristiga skulder.

1 Kan även ingå i Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (FAR RedR 1 punkt  Kortfristiga skulder.
Arabiska radio live

Kortfristiga skulder koncern 1471
the infiltrator
godkand av lansstyrelsen for anstallning i auktoriserat bevakningsforetag
ansök om lån swedbank
skogsfond baltikum avanza
startrack tracking

Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i

26 feb 2021 Resultaträkning koncern. Kassaflödesanalys koncern. Summa kortfristiga skulder. 14 528. 20 494. SUMMA EGET KAPITAL OCH  928 428. Skuldertill koncernföretag.